Algemene voorwaarden voor consumenten

Auto Bartho Braat

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de
context anders blijkt:
a. Auto Bartho Braat: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Auto Bartho Braat gevestigd aan de Troelstralaan 9 te Noordwijkerhout, Nederland,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34.22.73.55;
b. klant: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een bestelling plaatst bij Auto Bartho
Braat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Auto Bartho Braat en de klant;
d. product: het product dat door Auto Bartho Braat verkocht wordt;
e. website: de website waarop Auto Bartho Braat zijn producten te koop aanbiedt.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Auto Bartho Braat en de klant tot stand komen.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn
overeengekomen.
2.3. Indien ťťn of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Auto Bartho Braat vervangen
worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Auto Bartho Braat niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn of dat Auto Bartho Braat in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
algemene voorwaarden te verlangen.
2.5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 3. Het aanbod
3.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2. Het aanbod van Auto Bartho Braat op de website geldt zolang de voorraad strekt.
3.3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Auto Bartho Braat niet.
3.5. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen of nadat de klant op enige andere wijze akkoord is gegaan
met het aanbod en/of de offerte van Auto Bartho Braat.
4.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Auto Bartho Braat de klant via de e-mail een bevestiging dat Auto Bartho Braat de bestelling heeft
ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant niet
onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst een bevestigingse-mail van Auto Bartho Braat heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen
met de klantenservice van Auto Bartho Braat, voor de contactgegevens van de klantenservice van Auto Bartho Braat zie artikel 11.1.
4.3. Voordat de overeenkomst tot stand kan komen dient de klant aan te geven dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Auto Bartho Braat.

Artikel 5. Prijzen
5.1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euroís en inclusief 21% btw. Indien het aangeboden product een tweedehands product is, dan
wordt dat op de website kenbaar gemaakt. Tweedehands producten vallen onder de marge regeling en daarover wordt geen btw gerekend.
5.2. Auto Bartho Braat heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 6. Verzendkosten
6.1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief verzendkosten.
6.2. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 7. Levering en leveringstermijn
7.1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres, tenzij partijen zijn overeengekomen dat de klant het product bij Auto Bartho Braat
ophaalt.
7.2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
7.3. Indien Auto Bartho Braat de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan stelt Auto Bartho Braat de klant daarvan via de e-mail
op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn
overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Auto Bartho Braat eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de
ontbinding.
7.4. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten aan de klant bezorgd zijn.
7.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.

Artikel 8. Ontbindingsrecht
8.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden, het zogenaamde ontbindingsrecht. Deze termijn
begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Auto Bartho Braat heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de
aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit ontbindingsrecht.
8.2. Wil de klant gebruik maken van zijn ontbindingsrecht, dan dient de klant dat binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling via het e-mailadres
info@autobarthobraat.nl aan Auto Bartho Braat te melden. De klant dient in deze e-mail te vermelden:
a. zijn bestelnummer;
b. een omschrijving van het product dat hij wil terugsturen;
c. zijn naam, adres en telefoonnummer.
8.3. Nadat de klant de e-mail zoals omschreven in artikel 8.2 naar Auto Bartho Braat heeft gestuurd, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Auto Bartho
Braat terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
8.4. De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.
8.5. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Auto Bartho Braat
overeenkomstig artikel 8.8 aan de klant betaalt.
8.6. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening
van de klant.
8.7. Het risico van de retourzending rust bij de klant.
8.8. Auto Bartho Braat zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na de ontbinding reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de
verzendkosten voor het leveren van de producten) restitueren. De verzendkosten worden niet aan de klant terugbetaald indien de klant een deel van de
bestelling wel houdt.

Artikel 9. Retouradres
9.1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:
Auto Bartho Braat
Troelstralaan 9
  2211 AP Noordwijkerhout
  Nederland

Artikel 10. Betaling
10.1. De klant kan de bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
a. via PayPal;
b. door het factuurbedrag over te maken op het door Auto Bartho Braat kenbaar gemaakte bankrekeningnummer;
c. contant, indien de klant het bestelde product bij Auto Bartho Braat ophaalt.

Artikel 11. Klantenservice
11.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Auto Bartho Braat. De
klantenservice van Auto Bartho Braat is op de volgende wijzen bereikbaar:
Via het telefoonnummer: 06-55374737 tijdens kantooruren
Via het e-mailadres: info@autobarthobraat.nl
11.2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de
klant een antwoord kan verwachten.
11.3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant
gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.
11.4. Klachten worden door Auto Bartho Braat in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.

Artikel 12. Schade aan pakket
12.1. Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de klant wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de klant het
pakket niet te accepteren en het pakket niet in ontvangst te nemen of de beschadiging op de vrachtbrief te vermelden. De klant heeft geen recht op
compensatie of schadevergoeding indien er sprake is van transportschade en de klant het pakket wel heeft geaccepteerd en in ontvangst heeft genomen of de
schade niet heeft gemeld op de vrachtbrief.

Artikel 13. Klachten
13.1. Klachten over de geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk bij Auto Bartho Braat via de e-mail te worden ingediend.
13.2. De klant dient Auto Bartho Braat de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Dit kan betekenen dat de klant het product, waarop de klacht
betrekking heeft, aan Auto Bartho Braat dient terug te sturen.
13.3. Indien uit het onderzoek van Auto Bartho Braat naar aanleiding van de klacht blijkt dat een gebrek en/of schade aan het product is ontstaan:
a. door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
b. door onjuist onderhoud;
c. door het niet uitvoeren van de vereiste controles;
d. door het niet goed onderhouden van het product;
e. doordat er wijzigingen aan het product zijn uitgevoerd;
f. doordat aan het product zaken zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden;
g. doordat het product is ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze;
h. doordat het product is gebruikt voor een ander soort voertuig dan waarvoor het product gemaakt is;
i. door van buitenkomende omstandigheden waarop Auto Bartho Braat geen invloed kan uitoefenen, zoals, maar zeker niet beperkt tot, extreme regenval of
temperaturen,
dan wordt de klacht door Auto Bartho Braat verder niet in behandeling genomen en is Auto Bartho Braat niet aansprakelijk voor die schade en/of het gebrek
aan het geleverde product. Indien de klacht ongegrond is, dan heeft Auto Bartho Braat het recht de (onderzoeks)kosten die hij daardoor heeft moeten maken
aan de klant in rekening te brengen.
13.4. Heeft de klant tijdig een klacht ingediend en is deze door Auto Bartho Braat gegrond verklaard, dan zal Auto Bartho Braat een nieuw product aan de
klant leveren, mits de klant het gebrekkige product aan Auto Bartho Braat heeft geretourneerd. Indien het leveren van een nieuw product niet mogelijk is, dan
zal Auto Bartho Braat de aankoopprijs van het gebrekkige product crediteren, nadat Auto Bartho Braat het gebrekkige product retour heeft ontvangen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. Auto Bartho Braat kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15
van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
14.2. Auto Bartho Braat is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid,
onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website.
14.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Auto Bartho Braat is niet
aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
14.4. Auto Bartho Braat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Auto Bartho Braat is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.
14.5. Auto Bartho Braat is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van
telecommunicatiefaciliteiten.
14.6. Auto Bartho Braat is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of vanwege het product of schade aan het product door bijvoorbeeld verkeerd of
ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of doordat het product verkeerd is gemonteerd of ingebouwd.
14.7. In geen geval is Auto Bartho Braat aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander
doel dan waarvoor het bestemd is.
14.8. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het product, sluit Auto Bartho Braat iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en
eventuele (gevolg)schade.
14.9. Auto Bartho Braat is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van en/of mankementen aan
het voertuig waaraan het product gemonteerd is of waarin het product is ingebouwd.
14.10. Auto Bartho Braat is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiŽle schade of schade aan derden, ten gevolge van het
gebruiken van het product. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product en dat het product
correct en veilig wordt gemonteerd of ingebouwd. Het gebruik van het product is geheel voor risico van de klant.
14.11. Auto Bartho Braat is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval
aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade,
vervangend vervoer, reiskosten, milieuschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
14.12. Indien Auto Bartho Braat aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Auto Bartho Braat beperkt tot het bedrag van
de door de verzekeraar van Auto Bartho Braat gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Auto Bartho Braat beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste
roekeloosheid van Auto Bartho Braat of zijn ondergeschikten.

Artikel 15. Overmacht
15.1. Auto Bartho Braat is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als
gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Auto Bartho Braat liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk
geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Auto Bartho Braat; oorlog en oorlogsgevaar; in- en uitvoerverboden;
maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder
maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieŽn; verkeersstoringen; weersinvloeden;
vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mail verkeer.
15.2. Indien Auto Bartho Braat weet of het vermoeden heeft dat hij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Auto Bartho Braat de klant
daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 7.3 van toepassing.

Artikel 16. Privacy
16.1. Auto Bartho Braat verwerkt persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten
17.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Auto Bartho Braat geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te
respecteren.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Elke overeenkomst tussen Auto Bartho Braat en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
18.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Auto Bartho Braat zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter
binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Auto Bartho Braat is gelegen. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Auto Bartho Braat
schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.